Бүтэц

        Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/533 тушаалаар хүрээлэнгийн дүрэм, хүрээлэнгийн захирлын 2019 оны А/09 тушаалаар ажлын байрны нэрийг баталсан.

  1. Захиргааны хэлтэс - Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг нь байгууллагын  өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах,төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль, журмын дагуу явуулах чиг үүрэг хүлээнэ. Холбоо барих: 7000-0086
  2. Эрдэм шинжилгээний хэлтэс - Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагааг мэргэжлийн нэгдсэн бодлого, удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ. Холбоо барих: 7000-0046
  3. Хамтын ажиллгаа, сурталчилгааны хэлтэс - Хүрээлэнгийн гадаад, дотоод хамтын ажиллагааны бодлогыг тодорхойлж, удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг хүлээнэ. Холбоо барих: 7000-0064

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл